×

Nasza kancelaria specjalizuje w świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 2013 roku Polska stoi przed nowym wyzwaniem jakim się stała tzw. „rewolucja  śmieciowa”. Jak w każdej rewolucji tak i w tej są ofiary
i zwycięscy. Nasza kancelaria gwarantuje, że nasi Klienci stoją po stronie zwycięzców…
Jesteśmy partnerem, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalającą na świadczenie pomocy prawnej w zakresie organizacji przez gminy i związki międzygminne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, doradztwa w zakresie prowadzenia postepowań podatkowych i egzekucyjnych związanych
z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowań przetargowych, reprezentacji przed organami nadzoru, sądami powszechnymi
i administracyjnymi w zakresie podjętych uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, tworzenia i eksploatacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

NAJWAŻNIEJSZE NASZE SPRAWY ROZSTRZYGNIĘTE PRZEZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

PRAWO MIEJSCOWE - UCHWAŁY ODPADY KOMUNALNE

DECYZJE OKREŚLAJĄCE OPŁATY

REGULAMINY U.C.P.G

Egzekucje Opłat

NIELEGALNE SKŁADOWISKA

DEKLARACJE ŚMIECIOWE

ARTYKUŁY

UCHWAŁY

Na czym może polegać usługa dodatkowa w uchwałach podejmowanych na podstawie art. 6r ust. 4 ucpg ?

Początkowo podejmowano uchwały, zgodnie z którymi usługą dodatkową mogły stanowić interwencyjne wywozy odpadów komunalnych w ilościach ponad te zgłoszone w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Uchwały takie nie były kwestionowane przez organy nadzoru. Obecnie orzecznictwo sformułowało zasadę, że usług dodatkowych nie może stanowić odbiór odpadów komunalnych. W art. 6r. ust. 4 ustawy nie sprecyzowano o jakie dodatkowe usługi chodzi, ustawodawca wskazał jedynie, że przedmiotem uchwały powinny być rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi dodatkowe. „W rozumieniu art. 6r. ust. 4 ustawy nie chodzi o usługi „odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”, gdyż usługa ta jest – w rozumieniu ustawy – obowiązkiem gminy, co wynika z art. 6c ust. 1 ustawy i na zasadzie art. 7 ust. 1 pkt 3 u.s.g.”(…) Obowiązkiem gminy jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych, zatem odbiór odpadów jest świadczeniem obligatoryjnym (usługą obligatoryjną) gminy, za które pobierana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (tak Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 lipca 2013 r., II SA/Op 203/13 i Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 r. II FSK 3132/13).
Uwaga! Organy nadzoru stwierdzają nieważność uchwał odmiennie w tym zakresie regulujących rodzaje usług dodatkowych.

Jak obecnie zmienić statut związku międzygminnego ?

Od 01 stycznia 2016r. uległa znaczenie procedura zmiany statutów związków międzygminnych, co jest ważne przy np. przystąpieniu do związku nowego uczestnika. Dodano art. 67a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym projekt zmian statutu związek (w zależności od statutu zarząd bądź organ uchwałodawczy jeśli w statucie to przyjmowanie projektów statutu należy do zgromadzenia) winien zostać przekazany do organu nadzoru. Organ ten  ma 30 dni na zajęcie stanowiska.  Brak uzgodnienia w tym terminie należy rozumieć jako pozytywnie uzgodniony w brzmieniu przekazanym przez związek. Następnie uzgodniony projekt zmiany statutu związku głosowany jest przez zgromadzenie związku w formie uchwały. Podjętą uchwałę przewodniczący zgromadzenia związku przekazuje w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia radom gmin uczestniczących w związku, a w przypadku gdy uchwała zmieniająca dotyczy przystąpienia do związku nowej gminy – również radzie tej gminy. Każda z rad gmin może, w formie uchwały, wnieść sprzeciw w stosunku do uchwały zmieniającej statut związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały zmieniającej statut związku. Jeśli brak jest sprzeciwów przewodniczący zgromadzenia informuje nadzór o podjętej uchwale i braku sprzeciwów i wówczas zmiana statutu związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

DECYZJE

Na jaki okres należy wydawać decyzje określające wysokość opłat wydawane w trybie art. 6m ust. 2b ucpg ?

W odniesieniu do decyzji wydanej na podstawie art. 6m ust. 2b u.c.p.g., czyli decyzji, wydawanej w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty – ustawodawca inaczej niż w przypadku decyzji, o której mowa w art. 6o u.c.p.g. nie wprowadził zasady, że opłata określona w tej decyzji obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Zatem brak takiej regulacji w odniesieniu do decyzji, o której w art. 6m ust. 2b u.c.p.g. świadczy o tym, że decyzja ta może być wydawana jedynie w odniesieniu do tych miesięcy, w których właściciel nieruchomości nie uiścił stawki podanej w zawiadomieniu o wysokości nowych stawek, o którym mowa art. 6m ust. 2a u.c.p.g. (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2016 r. I SA/Gl 679/16).

Co powinno zawierać postanowienie o wszczęciu postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty ?

Zarówno w postepowaniu na podstawie art. 6o u.c.p.g jak i 6m ust. 2b u.c.p.g. istotną rolę odgrywa postanowienie o wszczęciu tego postępowania. Uchybienia organu już na tym etapie postępowania często są podstawą do uchylenia wydawanych decyzji. Najpopularniejszym błędem jest brak doprecyzowania czasowego zakresu wszczynanego postępowania, tzn. okresu jakiego ono dotyczy. Strona nie może domyślać się jaki jest zakres czasowy prowadzonego wobec niej postępowania, winno to bowiem wynikać z postanowienia o jego wszczęciu. Organ natomiast nie może prowadzić postępowania w sobie tylko wiadomym zakresie czasowym, bez jednoznacznego poinformowania o tym strony w postanowieniu wszczynającym postępowanie.(…) Mając na uwadze specyfikę postępowania w sprawie określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności art. 6o ust. 2 u.c.p.g zakres ten winien być określony przez wskazanie początkowej daty okresu za który określana jest wysokość opłaty.

REGULAMINY

Czy można uchwalić dwa regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach przez radę gminy (w zakresie kompetencji gminy) i przez zgromadzenie związku (w zakresie kompetencji przekazanych związkowi).

Kancelaria doprowadziła do rozstrzygnięcia wieloletniego sporu w orzecznictwie i doktrynie co do prawa uchwalania przez związki międzygminne regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie związku.  Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2017r. w sygn. akt II OSK 403/17 bez wątpliwości potwierdził jako prawidłową wykładnię, iż istnieje możliwość uchwalenia dwóch regulaminów utrzymania czystości i porządku tj. jednego w zakresie przekazanych przez gminy zadań przez zgromadzenie związku międzygminnego i drugiego regulaminu – w pozostałym zakresie zadań nie przekazanych związkowi przez rady gmin.

Czy można w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie sprecyzować mieszkańcom definicje użytych w tym regulaminie pojęć ?

Mimo, że mieszkańcy – adresaci regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach mogą nie orientować się np. kogo należy rozumieć przez właściciela nieruchomości, zdefiniowanego w art. … uc.p.g. to powtórzenie w treści regulaminu definicji z ustawy jest rażącym naruszeniem prawa jako – co do zasady powtórzenie pojęć ustawowych. Nie jest więc dopuszczalne powtarzanie żadnych  definicji legalnych zawartych już w ustawach ani , tj. takich jak, „odpady ulegające biodegradacji”, „selektywna zbiórka”,  „zabudowa jednorodzinna”, „zabudowa zagrodowa”,  „odpady niebezpieczne”. Nie można także w regulaminie formułować definicji pojęć uprzednio niezdefiniowanych bez stosownego upoważnienia ustawowego, tj. „odpady komunalne – frakcja sucha”, „odpady komunalne wielkogabarytowe”, „urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych”, „podmiot (przedsiębiorca) odbierający odpady komunalne.

Poznaj nas lepiej lub skontaktuj się z nami

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
K. Materna, A. Ossowska Spółka Partnerska,
ul. Artura Grottgera 6a/13, 60-757 Poznań

tel.: 00 48 61 847 54 16
fax: 00 48 61 847 54 16
mobile tel.: 0 501 744 910
sekretariat e-mail: kancelaria@materna-ossowska.pl

radca prawny Katarzyna Materna: k.materna@materna-ossowska.pl
radca prawny Anna Ossowska: a.ossowska@materna-ossowska.pl
radca prawny Iliana Polowczyk: i.polowczyk@materna-ossowska.pl

O kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych K. Materna A. Ossowska świadczy pomoc prawną, doradztwo prawne i porady prawne na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych.

Kancelaria świadczy porady prawne w zakresie:
prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego.